grid icon

Ontwerpend onderzoek en masterplan voor de Netevallei in de stad, Herentals, BE

Dit ontwerpend onderzoek kadert in de afbakening van het Kleinstedelijk Gebied Herentals. Deze strategische plek, waar stad en Nete elkaar ontmoeten, wordt geclaimd vanuit verschillende sectoren en stakeholders. Er is plaats nodig langsheen de rivier voor waterberging, maar ook voor een ecologische verbinding. Anderzijds is dit een interessante ontwikkelingslocatie voor de stad, vlak bij het station en de stadskern, en wordt er ook gezocht naar een geschikte locatie voor een nieuw regionaal ziekenhuis. De site is echter geen onbeschreven blad. De bestaande volkstuinen, recreatieve functies en heel wat waardevol erfgoed kunnen ook niet zomaar worden weggedacht. De verschillende claims botsen en een geïntegreerde aanpak dringt zich op om een onbevredigend compromis te vermijden.

In het ontwerpend onderzoek staat de zoektocht naar de identiteit van de noordelijke rand van de stad centraal. In plaats van te vertrekken vanuit de claims willen we vertrekken vanuit de betekenis die deze plek voor de ontwikkeling van Herentals kan hebben. Met twee extreme scenario’s hebben we de discussie hierover losgetrokken.

Het ontwerpend onderzoek resulteerde uiteindelijk in een landschappelijk raamwerk enerzijds en flexibele ontwikkelingszones anderzijds. Het raamwerk garandeert de robuustheid van de vallei en verzorgt de kwalitatieve eenheid van de toekomstige ontwikkeling. De ontwikkelingszones bieden vooral mogelijkheden binnen een aantal algemene randvoorwaarden.

De Provincie Antwerpen is momenteel bezig met de opmaak van een PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) op basis van de krachtlijnen van onze studie. Het project voor de uitbreiding van de vallei wordt nu ook verdergezet als een Europees pilootproject binnen het programma CATCH (water sensitive Cities, the Answer To CHallenges of extreme weather events).

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een ontwerpend onderzoek en masterplan voor de Netevallei in het kleinstedelijkgebied van Herentals

Samenwerking

LAMA (landschapsarchitect), Studiebureau Ecorem (ecologisch adviseur)

Locatie

Herentals, BE

Schaal

60 ha projectgebied

Opdrachtgever

Provincie Antwerpen, Dienst Ruimtelijke Planning, Dep. Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

Status

Afgerond, 2018