grid icon

Masterplan voor de gemeentekern van Boortmeerbeek, BE

De gemeente Boortmeerbeek heeft heel wat concrete uitdagingen in de hoofdkern die een gepast antwoord vragen. Terecht worden deze projecten aan elkaar gekoppeld om te bekijken of er potentiële meerwaarden, overlappingen en synergiën te vinden zijn. Het geheel moet meer zijn dan de som van de aparte delen. Om dit mogelijk te maken is er een duidelijke langetermijnvisie nodig, gekoppeld aan een ruimtelijk kader. Deze gemeenschappelijke visie, vertaald in het ‘rondje Boortmeerbeek’ zorgt ervoor dat de neuzen in dezelfde richting wijzen, dat elk project bijdraagt aan een gezamenlijk doel en dat korte en lange termijn op elkaar zijn afgestemd. Het laat de gemeente toe een actieve regisseursrol op te nemen en de ontwikkeling van de gemeente te sturen in de gewenste richting.

Het ‘rondje Boortmeerbeek’ is een parcours voor voetgangers en fietsers dat als een rode draad doorheen de gemeentekern loopt. Het ontsluit en verbindt de overblijvende landschapskamers tot een compleet open ruimtenetwerk, een contrafiguur voor de straten en verharde publieke ruimte. Het is een doorlopend netwerk van zachte verbindingen dat de belangrijkste plekken van de gemeente verbindt als alternatief voor de smalle en soms drukke wegen. Bestaande functies, nieuwe ontwikkelingen en dorpse centraliteiten op een fietsvriendelijke afstand worden met elkaar verbonden via veilige, zachte routes. Het rondje kan het uithangbord van de gemeente worden en de groene identiteit van Boortmeerbeek, die door de bewoners zo belangrijk wordt gevonden, bepalen.

Tegelijkertijd werd er ook op schaal van de verschillende deelplekken gewerkt. Toekomstscenario’s voor ontwikkelingsprojecten werden getest in samenspraak met de ontwikkelaars en andere stakeholders. Nieuwe gemeentelijke projecten, zoals de nieuwe school en uitbreiding van het administratief centrum werden in samenspraak met de gemeentelijke stakeholders onderzocht. De publieke ruimte van de kern werd onderzocht in samenspraak met de bevolking.

Het plan biedt een kader om ervoor te zorgen dat nieuwe woon- en andere ontwikkelingen gekoppeld worden aan nieuwe open ruimte. Beide gaan hand in hand en versterken elkaar. De open ruimte biedt woon- en levenskwaliteit. Compacte en slimme inplanting van nieuwe bebouwing maakt open ruimte mogelijk. Het open ruimtenetwerk wordt op een actieve manier ingezet en kan zo, naast z’n recreatieve en productieve rol, bijdragen aan klimaatadaptatie met ruimte voor lokale waterbuffering en -infiltratie en aan de biodiversiteit door in te zetten op waardevolle beplanting.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan voor het centrum van de gemeente

Locatie

Boortmeerbeek, BE

Schaal

Gemeentekern

Opdrachtgever

Gemeente Boortmeerbeek in samenwerking met de Vlaams Bouwmeester

Status

Afwerkingsfase